Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły dla osób niebędących obywatelami polskimi:

 

1.  Podanie o przyjęcie do szkoły.
2.  Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30x42
3.  Świadectwo ukończenia szkoły ( przetłumaczone na język polski przez tłumacza    przysięgłego).
4.  Kserokopia paszportu.
5.  Odpis aktu urodzenia (dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).
6.  Notarialne upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad  uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców.
7.  Dokument (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) potwierdzający miejsce zamieszkania (dokładny adres) ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
               

POBIERZ PODANIE -wersja pdf

 

Terminarz rekrutacji :
 
Do 30 lipca 2020 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły
 
Od 31 lipca do 13 sierpnia 2020 r.
Uzupełnienie podania o wszystkie dokumenty, wymagane podczas przyjęcia do szkoły dla osób niebędących obywatelami polskimi.
 
14 sierpnia 2020 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci do szkoły.
 
                                                                                                                
Rekrutacja uzupełniająca:
         
17 sierpnia 2020 r.
Opublikowanie informacji o ewentualnych, wolnych miejscach.
 
Od 17 do 27 sierpnia 2020 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz ze wszystkimi  dokumentami, wymaganymi podczas przyjęcia do szkoły dla osób niebędących obywatelami polskimi.
 
28 sierpnia 2020 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.
 
 
LICEUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.                                        
 
1.  Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
2.  O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia przez kandydata, w określonym w harmonogramie terminie, kompletu wymaganych   dokumentów.
3.  Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
4.  W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację rekrutacji uzupełniającej.
 
Koszty nauki:
•  Czesne – 0 zł !
•  Szkolny Pakiet Organizacyjny - obowiązkowa opłata 55 zł/m-c
(płatne od września do czerwca włącznie) lub jednorazowa wpłata 490 zł.
Szczegółowa informacja na temat pozycji dofinansowanych w ramach Szkolnego Pakietu Organizacyjnego  jest dostępna w sekretariacie szkoły.