W szkole działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest spójny ze statutem szkoły. Rada Rodziców może występować do organów szkoły we wszystkich sprawach szkoły.
Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
 
 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW – skład:


EWA RAKOCZY - PRZEWODNICZĄCA
MAŁGORZATA RZEMPOŁUCH - Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
MARIOLA KOPEĆ - SKARBNIK